Bourjois Healthy Mix Foundation (new formula)

22 August 2017This may be a bad way to start my post, but I'll just go out and say that I have never been a fan of any foundation made by Bourjois. Throughout the years I have bought and tried all and was not ever feeling a 100% at my best while wearing them on my skin on a daily basis. So one day something changed while I was casually strolling the makeup aisles at one of our drugstores in Skopje. I stumbled upon the Bourjois aisle where it said with big letters that the brand has come up with a new and improved packaging and formula of the standard Bourjois Healthy Mix foundation I first tried a few years back. I honestly don't know what came over me but I just decided to swipe my card at the cashiers and risk spending my money on a product that was most likely not going to work and had a price that is a lot higher then any other foundation I use every day.

Ова може да биде лош начин да се започне мојот пост, но јас само ќе бидам искрена и ќе кажам дека никогаш не сум била обожавател на било каква течна пудра направена од брендот Bourjois. Во текот на годините сум ги купила и пробала сите и никогаш не се почувствував 100% најдобаро додека ги носев на мојата кожа секојдневно. Но, еден ден нешто се промени додека случајно шетав низ една од нашите дрогерии во Скопје. Застанав сред штандот на Bourjois, каде што со големи букви пишуваше дека брендот штотуку излегол со ново и подобрено пакување и формула на стандардната верзија на течната пудра Bourjois Healthy Mix, која ја имав пробано неколку години наназад. Искрено не знам што се случи, но одлучив да ја извадам мојата картичка на каса и да ризикувам да ги потрошам моите пари на производ што најверојатно нема да биде за мене и кој има цена што е многу поголема од која било друга пудра која јас ја користам на дневна основа.

After testing this foundation for 5 months I am finally able to write my review 😊

По тестирањето на оваа пудра во рок од 5 месеци, конечно сум спремна да го дадам своето целосно мислење 😊

What I gathered is that the new version as opposed to the old one is more runny, smooth when applied, and less heavy on the skin. They both dry down fast, but the old Healthy Mix is more on the matte side and the new formula is super dewy. It provides a light to medium coverage on the skin, and it's a product that constantly wants you to have a "good skin day", because it won't cover much of those blemishes and acne you may be dealing with.

Она што сфатив е дека новата верзија наспроти старата е повеќе течна, мазна при апликација и не се чувствува на кожата. И двете верзии на пудрата се сушат брзо, но старата Healthy Mix е повеќе на мат страна, а оваа нова формула има доста сјаен финиш. Таа обезбедува провидна до надоградлива средна покриеност на кожата, и е производ кој постојано бара да имате претежно чиста кожа (без бубулици, акни и лузни), бидејќи нема да покрие многу од овие недостатоци со кои може да се соочите.


I cannot wear this product alone as it is, and I am in desperate need to set it every time I use it (even in hot summer days like in these past few months in Skopje #40degrees).

Не можам да ја носам оваа пудра сама по себе, и затоа секогаш имам очајна потреба да ја сетирам секој пат кога ја користам (дури и во жешки летни денови како во изминатите неколку месеци во Скопје #40степени).
 
 

What I found is that the new Healthy Mix is perfect for summer days when you need the faintest amount of makeup on your face and when the skin on my face is feeling very normal and can take any foundation you put on it (whether it's matte or dewy). It is for sure not a foundation that I would wear during winter time when my skin is always feeling super super dry. If you do wear throughout winter the foundation can literally become your worst enemy because it sticks to all the dry patches and flaky skin, and it transforms into a huge cakey mess on your face.

Она што го сфатив е дека новата Healthy Mix е совршена за летни денови кога ви е потребна најмала количина на шминка на вашето лице и конкретно кога мојата кожа на лицето се чувствува многу нормално и може да прими каква било пудра што ќе ја ставам (без разлика дали е со мат или сјаен финиш). Со сигурност ова не е пудра која би ја носела за време на зимскиот период кога мојата кожа секогаш се чувствува премногу сува. Ако ја носите во текот на зимата, оваа пудра буквално може да ви стане најлошиот непријател, бидејќи се прикачува на сите суви делови и напукната кожа на лицето, и се преобразува во огромен хаос на вашето лице.

The longevity for me with powder is about 7-8 hours before I need to blot away the excess oil on my face and apply more powder. After those hours of wear the foundation starts to accentuate my fine lines on the face and it's starting to separate quite a bit on my chin and under both sides of my nose.

Долготрајност на пудрата за мене кога е сетирана со пудра во прав е околу 7-8 часа пред да треба да го избришам вишокот мрснотија кој го лачи моето лице со посебна блотинг хартија, и потоа да нанесам повеќе пудра во прав. По тие часови на носење, пудрата почнува да ги истакнува моите фини линии (брчки) на лицето и почнува да се разделува сосема малку на брадата и под двете страни на мојот нос.

In my opinion, I think that this is a product for normal to combination skin only. I also wanted to show you guys the ingredients of this new healthy mix formula, but they were nowhere to be found on the bottle itself.

Според мене мислам дека ова е производ воглавно за нормална и комбинирана кожа. Исто така сакав да ви ги покажам состојките на оваа нова формула, но тие не беа достапни на самото шише.


To conclude, I will write a list of the pros and cons of this foundation and then you can decide yourselves whether it is worth the splurge or not 😀 

За крај, ќе напишам листа на добрите и негативните страни на оваа пудра, а потоа можете сами да одлучите дали вреди за парите или не 😀

Pros:
 • Runny, smooth, non heavy;
 • Dewy finish
 • Easily blendable (for best results use a damp beauty sponge)
 • Nice longevity when set with powder
 • Lovely packaging that looks very luxurious
 • It has a pump dispencer
 • Best on normal and combo skin, but compatible even with dry and oily skin types.

Cons:
 • You need to have a really "good skin day" most of the time, because the coverage is light to medium.
 • The shade range is not that big, and is mostly suitable for pale girls like myself ( I am shade 51- vanille clair, the 2nd lightest shade in the whole range of 58 shades)
 • The ingredients are not shown anywhere on the bottle, so you don't know what is it that you are putting on on the skin.
 • Even when set with powder it still maintains its glowy finish on the skin, so if you are looking for a more matte foundation this is not the one for you.

Позитивни страни:
 •     Течна, мазна при апликација, не се чувствува на кожата;
 •     Сјаен финиш
 •     Лесно се нанесува (за најдобри резултати користете влажен сунѓер за шминкање)
 •     Добра долготрајност кога е сетирана со пудра во прав
 •     Прекрасно пакување кое изгледа доста луксузно
 •     Има пумпица
 •     Најдобра за нормална и комбинирана кожа, но компатибилна е дури и со суви и мрсни видови на кожа.


Негативни страни:

 •     Треба да имате навистина "добри денови" кога станува збор за вашата кожа поголемиот дел од времето, бидејќи покривноста на пудрата е доста провидна, но надоградлива до средна покривност.
 •     Опсегот на нијанси не е толку широк и е повеќе прикладен за побледи девојки како мене (јас сум нијанса 51- лајт ванила, која е 2 по ред најсветла нијанса во целата палета од 58 нијанси)
 •     Состојките на производот не се прикажани никаде на шишето, па не знаете што точно ставате на кожата.
 •     Дури и кога е сетирана со пудра во прав, сепак го одржува својот сјаен финиш на кожата, па ако барате течна пудра со мат финиш, овој производ не е за ваш.
  

Shade No.51 Light Vanilla swatch

And I think that's all! Those were all the opinions I manage to form while using this foundation for the past 5 months, so now the task is yours to decided whether you need this desperately in your everyday makeup bag or not. 😃

И мислам дека тоа е се! Тоа беше моето мислење што успеав да го формирам додека ја користев оваа течна пудра во изминатите 5 месеци, па сега задачата е вашата да одлучите дали очајно ви треба ова во вашата секојдневен несесер со шминка или не. 😃

I hope you enjoyed this review and found it helpful.

Се надевам дека уживавте во овој блог пост и ви беше од помош.


Till next time my loves,

До следниот пат драги мои,


xoxo

Lori


Поздрав,

Лори 💋

No Comments Yet, Leave Yours!